Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Telefony alarmowe:

998

112

Kształcenie w PSP

SŁUŻBA KANDYDACKA.

Możliwością podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie służby kandydackiej w jednej ze szkół PSP kształcących w systemie dziennym.
Kształcenie kadr oficerskich odbywa się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwenci tej szkoły otrzymują tytuł inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa i stopień służbowy młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej.
Kształcenie na poziomie aspiranckim realizują trzy szkoły: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Słuchacze tych szkół otrzymują tytuł technika pożarnictwa i stopień służbowy młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej.
Po ukończeniu szkoły (służby kandydackiej) absolwenci kierowani są przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.

O przyjęcie do ww. szkół (służby kandydackiej) mogą ubiegać się obywatele polscy, którzy uzyskali:

a) świadectwo dojrzałości i nie przekroczyli 25 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej,
b) świadectwo dojrzałości lub świadectwo ukończenia szkoły średniej i nie przekroczyli 23 roku życia - jeżeli ubiegają się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących na poziomie aspiranckim,
oraz
c) odznaczają się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem komisji lekarskiej MSWiA o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
d) nie byli karani sądownie,
e) złożyli zobowiązanie do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej po ukończeniu służby kandydackiej,
d) złożyli z wynikiem pomyślnym egzamin wstępny.

Nabór do szkół pożarniczych odbywa się poprzez egzaminy wstępne, na które składa się część teoretyczna i część praktyczna - test sprawnościowy.
Określone limity wiekowe, jak i egzaminy wstępne wraz z testem sprawnościowym obowiązują mężczyzn i kobiety.

Szczegółowe informacje sposobie naboru oraz przebiegu kształcenia można znaleźć m. in. na stronach internetowych szkół Państwowej Straży Pożarnej:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie:  http://www.sgsp.edu.pl/

 

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na poszczególne rodzaje studiów SGSP

 
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z warunkami rekrutacji na poszczególne rodzaje studiów SGSP

 


Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: http://www.sapsp.pl/
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: http://www.sapsp.edu.pl/
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie: http://www.cspsp.pl/

 

 
Zapraszamy na nowe Studia Podyplomowe w SGSP  "Bezpieczeństwo i Higiena Pracy"

 

 

Pytania egzaminacyjne na zaoczne studium aspirantów
dla strażaków z terenu woj. śląskiego
- pobierz plik z pytaniami