Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Komenda wojewódzka PSP
Misja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
  
 
Budujemy nowoczesną, profesjonalną i wysoce skuteczną formację ratowniczą, dbającą o życie, zdrowie, bezpieczeństwo oraz mienie mieszkańców województwa śląskiego; szanującą tradycje pożarnicze, otwartą na innowacyjne rozwiązania, przyjazną dla klientów  i mieszkańców naszego regionu.

Adres:
ul. Wita Stwosza 36
40-042 Katowice  

telefon centrala: (+48)(32) 621 50 00
faks: (+48)(32) 621 51 15 

adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl

NIP  954-10-02-423
Regon  P-000173574

 

Kadra Kierownicza:

Śląski Komendant Wojewódzki PSP  -  nadbryg.mgr inż. Marek RĄCZKA

Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP:
- st.bryg.mgr inż. Jeremi SZCZYGŁOWSKI
- st.bryg.mgr inż. Erwin JAWORUDZKI

 W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:  

 • Śląski Komendant Wojewódzki PSP w  poniedziałki od 14.00. do 17.00.
 • Zastępcy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w czwartki od 14.00. do 15.30.
 • Naczelnicy Wydziałów codziennie od 7.30. do 15.30.

Śląski Komendant Wojewódzki PSP jest kierownikiem straży wojewódzkiej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie śląskim. Komendant Wojewódzki wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje wymienione w ustawach.


Zadania Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP to m.in.: 

 • organizowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w tym odwodów operacyjnych na obszarze województwa,
 • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa,
 • opracowywanie planów ratowniczych na obszarze województwa,
 • analizowanie stanu bezpieczeństwa województwa w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
 • kontrolowanie uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony   przeciwpożarowej,
 • kontrola organów i jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej działających na obszarze województwa,
 • wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • współdziałanie z Zarządem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • rozpoznawanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych przez komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej,
 • powoływanie i odwoływanie Komendantów Powiatowych /Miejskich/ PSP i ich zastępców,
 • dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi.

(ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej - Dz.U. z 2009r. Nr 12 poz .68 z póź.zm.).
 

Copyright © 2009  |  Polityka Cookies